VsanHCIMeshDatastore Structure | Vmware PowerCLI Reference
VsanHCIMeshDatastore Structure

VMware.VimAutomation.Storage.Types.V1.Vsan.VsanHCIMeshDatastore

Properties
Name Type
DatastoreMoID String
OwnerVcAddress String