VsanDiskGroupType Structure | Vmware PowerCLI Reference
VsanDiskGroupType Structure

VMware.VimAutomation.Storage.Types.V1.Vsan.VsanDiskGroupType

Enumeration:
AllFlash
,
Hybrid
,