catalogOrganizationReference

catalogOrganizationReference
catalogOrganizationReference
JSON Example
{
    "tenantRef": "string",
    "subtenantRef": "string",
    "tenantLabel": "string",
    "subtenantLabel": "string"
}
string
tenantRef
Optional

tenantRef

string
subtenantRef
Optional

subtenantRef

string
tenantLabel
Optional

tenantLabel

string
subtenantLabel
Optional

subtenantLabel

Property Of