VMVersion Structure | Vmware PowerCLI Reference
VMVersion Structure

VMware.VimAutomation.ViCore.Types.V1.VM.VMVersion

Enumeration:
Unknown
,
v10
,
v11
,
v12
,
v13
,
v14
,
v15
,
v16
,
v17
,
v18
,
v4
,
v7
,
v8
,
v9
,
Parameter To